مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهد

سخني با مديران و مسؤلين محترم مؤسسات خيريه

 

از آنجاکه هر مجموعه اي براي برنامه ريزي نياز به آمار و ارقام صحيحي دارد لذا مرکز هماهنگي موسسات خيريه مشهد جهت ايجاد كانوني متشكل از موسسات خيريه شبکه سامانه نرم افزار جامع اطلاع رساني را طراحي نموده وبراي اولين بار در ايران به صورت گسترده راه اندازي نموده که اثرات آن عبارت است از:
1- جلوگيري از موازي کاري موسسات در خدمات رساني به مدد جويان تحت پوشش.
2- برنامه ريزي مسئولين مربوطه بر اساس آمارهاي بدست آمده در راستاي رفع مشکلات .
3-تلاش در جهت رفع مشكل مسکن، اشتغال، تغذيه، دارو و درمان و پوشاک مددجويان.
4-برررسي مشكلات ومعضلات فرهنگي مدد جويان تحت پوشش موسسات.
5-آموزش مديران وعوامل اجرائي در مذيريت موسسات .وووو
لذا ازآن تعداد مؤسساتي که تا کنون موفق به نصب نرم افزار مورد نظر وارتباط با اين سامانه نشده اند دعوت ميشود تادر اسرع وقت نسبت به اين امراقدام نموده واز مزاياي آن بهره مند گردند.

لینک های مفید