مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهد

چرا مرکز هماهنگي

                                                       من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم
از آنجا که اهتمام در رسيدگي به امور محرومين و نيازمندان جامعه از مسايلي است که بر دوش هر فرد مسلمان سنگيني مي کند وبي تفاوتي، کم توجهي و عبور از کنار مشکلات خانواده های محروم گناهي نابخشودني است. لذا موسسات خیریه در این راستا از گذشته تاکنون سعیشان بر این بوده تا با پرکردن خلاء موجود دراین بخش بتوانند قدمهایی هر چند کوچک بردارند . همت ؛ تلاش وخدمات موسسات خیریه در اين راستا تاکنون مرهمی بوده بر آلام محرومان و نیازمندان جامعه ..

با توجه به اينکه مؤسسات خيريه از آغاز فعالیت به صورت خود جوش ؛ پراکنده وجزیره ای عمل کرده اند . آنطور که باید و شایدخدمات شان در جامعه شناخته شده نیست واز فعالیت های مثمر ثمر آنان درجامعه محرومان غالب افراد اطلاع واثقی ندارندوجایگاه فعالیت آنان دربین مسئولین دولتی نیزتا کنون تبیین نگردیده و اهداف وخدماتشان برای غالب مدیران نا مفهوم است .طبعاً نارسايي ها و پيامدهاي نامطلوب این وضع باعث گردیده تا آنطور که بایدوشاید فعالیتهای انجام شده توسط موسسات برای گروههای هدف به خوبی انجام نشده وگاها در مواردی دچار موازی کاری واز بین رفتن منابع این مجموعه ها نیز گردیده است .

با شناخت این چالشها توسط صاحب نظران و مدیران  ؛ و برای جلوگیری از بروز بیشتر این مسائل و سازماندهي و تلاش جهت همسوئي تمامي موسسات خيريه درمشهدمقدس برای خدمات بهتربه محرومان تحت یک نظام هماهنگ و نظارت برحسن انجام این کار وخالی بودن جای نهادی برای این منظور ، تشکيلات مر کز هماهنگي مؤسسات خيريه مشهد تأسيس گردید تا بتواند با تدبير و برنامه ريزي دقيق امور محوله را تعقيب نموده وبا اسفاده از تجربیات ودستاورد های موجود خدمات سازمانها وموسسات را درحد مقدور ساماندهی نموده وجهت دهی به موسسات وسازمانهای مرتبط راپی ریزی نموده و با تشکیل کمیته های تخصصی ومشاوره ای ؛تهیه وتوزیع ؛ مسکن ؛ فرهنگی ؛ آموزشی ؛ مالی و... خدمات خودرا به سازمانها وموسسات مرتبط ارائه نماید

در پایان قابل ذکر است که مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهد زاییده تفکرات عملگرایانه انسانهایی است که خدمت به محرومان در جامعه اسلامی راسرلوحه فعالیتهای خود قرارداده وبا تمسک به رهنمود های رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری که خدمت رسانی به محرومان را از اوجب واجبات دانسته اند امیدواراست تاباتخصصی کردن خدمات سازمانهاوموسسات و استفاده بهترو بیشتر ازامکانات موجود گام بلندی برای رسیدن به اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران بردارد.  انشاءا...

لینک های مفید