مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهدصفحه اصلی

با سلامی دوباره

 

بسمه تعالی    

 خداراشکرگزاریم که به مافرصتی دوباره داد تابتوانیم با دستاوردی تازه درایام دهه مبارک فجرافتخاردیگری بر خدمات خود افزوده وبا راه اندازی سامانه اینترنتی مرکز هماهنگی مؤسسات خیریه مشهد خدمت دیگری به مؤسسات خیریه در سطح استان خراسان بزرگ ارائه نموده وخدمات اینترنتی خودرا به تمام هم استانی های عزیز وسایرهموطنان عزیزمان عرضه نمائیم . امید است توانسته باشیم با ایجاد محیطی امن برای جمع اوری اطلاعات مؤسسات خیریه ومدد جویان تحت پوشش با عث جلوگیری از موازی کاری های زیاد در مرسسات واتلاف انرژی آنان گردیم .مرکز هماهنگی مؤسسات خیریه مشهد آماده است تا با ایجاد هماهنگی با مؤسسات سایر استانها بستر ارائه شده رادر اختیار سایرین قرارداده وآنها را در رسیدن این هدف در زمان بسیار کوتاه یاری نماید. تلفنهای مرکز هماهنگی مؤسسات خیریه مشهد در ساعات اداری آماده ارائه توضیحا ت بیشتر به مدیران سازمانها ومؤسسات مردمی در سراسر کشور میباشند - 2224443-0511 نمابر 2210039-0511                          

لینک های مفید